DOKUMENTAR OG VIDENSKAB – en kollaborativ workshop for at bygge bro mellem dokumentarfilmens og videnskabens verden

I maj måned i år afholdte Det Danske Filminstitut i samarbejde med Creative Europe Desk et to-dages seminar på Sankt Helene i Tisvilde for danske internationalt anerkendte forskere og dokumentarister. Forskerne var blandt andet udvalgt ud fra, at de skulle have en stor interesse for bredere formidling af deres arbejde. De medbragte endnu ikke finansierede forskningsprojekter, som skulle bruges som cases på seminaret til at illustrere, hvad der skal til for at en forskningsidé kan blive en filmisk idé.

Video: Interviews med forskere og dokumentarister fra seminaret i Tisvilde

Hvorfor et seminar?
Det Danske Filminstitut får i stigende grad henvendelser fra forskere, der ønsker at samarbejde med dokumentarister om formidlingen af deres forskning. Samtidig opleves en stor interesse hos dokumentarister for videnskabelige emner og Det Danske Filminstitut (DFI) har de senere år støttet flere dokumentarfilm, der enten er forskningsbaserede eller forskningsinspirerede.

Baggrund
I april 2013 afholdt DFI og Creative Europe Desk et halvdags seminar om ”Film og forskningsmidler”. Efter seminaret nedsatte vi en arbejdsgruppe bestående af bl.a. to forskere og en dokumentarfilmproducent, der siden har arbejdet videre med, hvorledes vi kan kombinere forskningsverdens stigende behov for en bredere formidling af forskningen med dokumentarfilmbranchens formidlingsmæssige erfaringer, kompetencer og interesse for videnskab. 

Arbejdsgruppen satte sig som mål at afholde et to-dages workshop med deltagelse af både forskere og dokumentarister med det formål at øge den gensidige viden om hinandens arbejdsområder og metoder samt skabe blivende netværk. Alle deltagere inviteres personligt og er udvalgt ud fra nogle overordnede kriterier mht. profil. For forskerne og deres team gælder det, at forskningslederen arbejder på et internationalt anerkendt niveau, at forskningsfelterne ligger inden for de syv samfundsudfordringer defineret af Horizon 2020 programmet, at der er en interesse for forskningsformidling og at dette prioriteres i forskningsarbejdet, og at forskerne i videste mulig omfang kommer fra de store danske universiteter. For dokumentaristerne og deres producenter gælder det, at de er erfarne og anerkendte inden for deres felt, har erfaring med bred finansiering og samarbejde med andre faggrupper og at de har stor interesse i videnskab.

Hvad kom der ud af seminaret?
Workshoppen blev modereret af en professionel facilitator og der blev flittigt talt sammen på kryds og tværs af fagligheder. Flere udvekslede e-mail adresser og udtrykte ønske om at følge op. Vi håber selvfølgelig at der kommer nogle film ud af det. Under workshoppen var der også et oplæg fra Eurocenter om Horizon2020 og der var mulighed for at tale med Creative Europe Desken om EU støtte generelt. Vi uddelte brochurer for begge programmer og for ESOF.

Hvad nu?
De høje ambitioner fortsætter efter workshoppen, hvor vi håber at have skabt solide netværk på tværs af de to brancher. Vi vil følge op i tiden efter – også på den lange bane – da det er arbejdsgruppens langsigtede mål at påvirke at forskning i fremtiden kan afleveres i andre former end skrift på papir, f.eks. som en film eller andet audiovisuelt materiale.

 

EuroCenter - Styrelsen for Forskning og Uddannelse      Bredgade 40      1260 København K      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk